logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566 ระหว่าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.314 (บางส่วน) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 274-3-83 ไร่ ที่อยู่ในความครอบครอง ดูแล ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสนับสนุนการดำเนินโครงการฯในการนี้ นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มการดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิตจากต้นไม้) ของประเทศ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น

อัลบั้มภาพ

5 สิงหาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอ...
  25 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุ...
  25 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นร่วมโครงการ การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีครินทร...
  24 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง