logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
  บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐที่ทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
 2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
 3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นลักษณะงานได้ ดังนี้
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ มีหน้าที่
 1. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 2. อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 3. ควบคุมและบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
 6. การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 7. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 8. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 9. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 10. การขอดำเนินการอื่นๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 11. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 12. การพิจารณาเรื่องคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดประโยชน์
 13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 14. จัดทำข้อมูลงานจัดประโยชน์ลงในระบบคอมพิวเตอร์
 15. จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า
 16. จัดทำสัญญาเช่า
 17. เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆ ทุกประเภท
 18. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดประมาณการรายได้ประจำปี
ส่วนจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่
 1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 2. ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 3. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 4. จัดเก็บรักษาและจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 5. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และนำวัสดุที่ได้จากการรื่อถอนไปใช้ประโยชน์
 6. เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฏหมายอื่น
 7. การับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจากการจัดให้เช่า
 8. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 9. การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง - คูเมือง ในภาคสนาม
 10. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 11. ดำเนินการให้ได้มาซื่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่นๆ ตามประมวบกฎหมายที่ดิน
 12. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 13. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 14. ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่
 15. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 16. ดำเนินการเกี่ยวกับขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 17. ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 18. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 19. ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณพที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 20. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 21. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 22. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินในเขตพื้นที่
 23. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 24. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์และจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่
 1. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ให้เป็นไปตามคำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 3. ควบคุม ดุแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ และจัดทำบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อพร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งหรือนำฝากคลังจังหวัด
 4. เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆ ทุกประเภท
 5. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดประมาณการรายได้ประจำปี
 6. ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกับการเช่า และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 8. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญาเช่า เงินต้างชำระ และภาษีต่างๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 9. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
 10. จัดทำด้านการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS
 11. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 12. ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
 13. พิมพ์หนังสือราชการ ตรวจทานหนังสือราชการ ถ่ายเอกสารและควบคุมการถ่ายเอกสาร
 14. ดำเนินการการด้านบุคลากร ตรวจ และรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่
 15. ดำเนินการเบิก - จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
 16. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
 17. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับการสารสนเทศ ตลอดจนตารางรายงานคำสั่ง จากกรมธนารักษ์จากจดหมายอิเลคทรอนิค (E-mail) รายงานธนารักษ์พื้นที่
 18. ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ ตลอดจนรับส่งเทะเบียนและเสนอหนังสือ
 19. ดำเนินการจัดเก็บหนังสือเวียน คำสั่งกรมธนารักษ์และทั่วไป หรือกำกับการเก็บและค้นหา 
 20. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
 21. ปฏิบัติงานด้านพัสดุตามทะเบียนฯ 
 22. จัดทำแผนและผลการประหยัดพลังงาน
 23. ดูแลรักษารถยนต์ประจำสำนักงานให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 24. จัดทำรายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ
 25. จัดทำบันทึกรายการใช้รถ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ
 26. รับ - ส่ง ลงทะเบียน เสนอหนังสือ
 27. เก็บและค้นหาหนังสือเวียน พิมพ์ตรวจทานหนังสือราชการ จัดเอกสารราชการ
 28. ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการทุกคัน
 29. ปรุ โรเนียว ถ่ายเอกสาร
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน มีหน้าที่
 1. กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังและงบประมาณในงานที่รับผิดชอบ
 2. ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
 3. ควบคุม ตรวจสอบ บริหารงานเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น
  - การสำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
  - วิเคราะห์ค่าตัวแปรและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สิน
  - การจัดทำการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อปรับราคาประเมินทรัพย์สินให้เป็นราคาปัจจุบัน
  - จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อการประเมินทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
  - จัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
  - เผยแพร่ข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นต้น
 4. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
 5. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
 6. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และจังหวัด รือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติงานร่วมกัน
พันธกิจ
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและมาตรฐานสากล
 4. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
 5. ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีในเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภูมิใจในมรดกของชาติ และให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
2 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 2916 ครั้ง