logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Measures to assist tenants on the state property

 • รายงานการประชุมคณะทำงานฯ
  24 November 2559
 • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ จ.ขอนแก่น
  26 August 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  26 August 2559
 • การประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
  25 August 2559
 • ประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีประสบภัยแล้งและกรณีที่มีฐานะยากจนจังหวัดขอนแก่น
  4 August 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือน กค.59
  25 July 2559
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้เช่า กรณีประสบปัญหาภัยแล้ง (เพื่อการเกษตร) และกรณีที่มีฐานะยากจน จังหวัดขอนแก่น
  13 July 2559
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้เช่า กรณีประสบปัญหาภัยแล้งและกรณีที่มีฐานะยากจน จังหวัดขอนแก่น
  28 June 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ความคืบหน้า)
  25 June 2559
 • รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วเหลือผู้เช่า กรณียากจน
  25 June 2559
 • คำสั่ง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ (ภัยแล้ง) เพิ่มเติม
  25 June 2559
 • คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 1060/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีประสบปัญหาภัยแล้งและกรณีที่มีฐานะยากจน จังหวัดขอนแก่น
  26 May 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  24 May 2559
Category