logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

5-year royal property management plan

 • แบบสำรวจโครงการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2560
  25 July 2560
 • รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน กันยายน 2559
  22 September 2559
 • รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน สิงหาคม 2559
  17 August 2559
 • รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน สิงหาคม 2559
  17 August 2559
 • รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  15 July 2559
 • รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน มิถุนายน 2559
  15 June 2559
 • รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  18 May 2559
 • รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน เมษายน 2559
  18 April 2559
 • รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน มีนาคม 2559
  22 March 2559
 • โครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ เป้าหมาย 5 ปี (ปี 2559 - ปี 2563) จำนวน 3 แปลง
  26 February 2559
 • แบบฟอร์มสำรวจแปลงที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ เป้าหมาย 5 ปี (ปี 2559 - ปี 2563)
  26 February 2559
Category